พบกับเราที่ facebook  

   

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน

รายละเอียด

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน แบบ ๑๐๒/๒๗

และห้องเรียนคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

……………………………………………….

          ด้วยโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน แบบ ๑๐๒/๒๗ และห้องเรียนคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( สี่แสนบาทถ้วน )  

           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่งานพัสดุโรงเรียนย่านตาขาวรัฐขนูปถัมภ์ ในวันที่  ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.yantakao.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๒๘-๑๔๗๔ ต่อ ๐ ในวันและเวลาราชการ

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013