พบกับเราที่ facebook  

   

ประกาศโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

.............................

ด้วยโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยผู้อำนวยการ นายสุรศักดิ์ ยี่หลัก
ผู้ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๒๒/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง
และการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามรายการดังนี้ 

ที่

รายการ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

จำนวนเงิน

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

๒๕ เครื่อง

๑๖,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนบาทถ้วน)

๔๐๐,๐๐๐

   

QR-Code  

 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 ของผู้ปกครอง
ต่อกิจกรรม
 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี2562

--------------------------------------------------------

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
"ปลุกพลัง KID พิชิตเพื่อป้องกันยาเสพติด
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์"

   
© Copyright 2013