ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โดยมียุทธศาสตร์ในการดำเนินงานดังนี้

                ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

                ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

                ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

                ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงบริหารทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

                ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   
© Copyright 2013