ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           กลยุทธ์ที่1 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

           กลยุทธ์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

           กลยุทธ์ที่ 4 สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

           กลยุทธ์ที่ 5 ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

           กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

           กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

           กลยุทธ์ที่ 8 เสริมสร้างระบบจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงาน เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์

           กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ

           กลยุทธ์ที่ 10 วางแผนการบริหารอัตรากำลัง สรรหา ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชนและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

           กลยุทธ์ที่ 11 กระจายอำนาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา

           กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

           กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริมการทำวิจัย โดยสนับสนุนให้โรงเรียนและหน่วยงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำวิจัย เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

           กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมสถานศึกษาและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ให้มีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน

   
© Copyright 2013