นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียด

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     

     นโยบายที่1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

     นโยบายที่2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

     นโยบายที่3 ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

     นโยบายที่4 ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา

     นโยบายที่5 ด้านการจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     นโยบายที่6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

(ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม)

   
© Copyright 2013