กลยุทธ์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

รายละเอียด
หมวด: กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลยุทธ์โรงเรียน 

  1. พัฒนานักเรียนให้มี ศักยภาพเป็นพลโลกและ มีคุณลักษณะความเป็นไทย
  2. เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นสากล
  3. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  4. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานชาติและมุ่งสู่ความเป็นสากล

พันธกิจ

          1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณ์อันพึงประสงค์

          2. บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

          3. จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล ซึ่งตอบสนองความต้องการของชุมชนประเทศชาติ และสังคมโลก

          4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ

          5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ

          6. มีส่วนร่วมกับชุมชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง

          7. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

          1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ภูมิใจในความเป็นไทยและมีค่านิยมที่พึงประสงค์
          2. นักเรียนมีคุณภาพสู่ความเป็นพลโลก
          3. การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นสากล
          4. ครูมีความเชี่ยวชาญระดับชาติ และมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
          5. โรงเรียนมีการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
          6. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่ายร่วมพัฒนามีความพึงพอใจ