ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

รายละเอียด

ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารหอประชุม แบบ 101 ล./27 พิเศษ  ตามแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    ผลผลิต  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรม  การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ

   
© Copyright 2013